4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Нічога В. О., Дуб П. Б.

Назва: Індукційні сенсори для електромагнітної діагностики об’єктів, систем і середовищ. Основи теорії, розрухунку і проектування

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 448

УДК: 621.317.421 + 620.179.14

ISBN: 978-966-941-265-2

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 6

Бібліографічний опис: Нічога В. О. Індукційні сенсори для електромагнітної діагностики об’єктів, систем і середовищ. Основи теорії, розрухунку і проектування: монографія / В. О. Нічога, П. Б. Дуб; за заг. ред. І. Н. Прудиуса; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 448 с.: іл., табл., схеми.

Анотація: Викладено основи теорії побудови індукційних сенсорів стосовно задач діагностики об’єктів, систем і середовищ у загальному розумінні цього терміна. Розглянуто і проаналізовано індукційні сенсори для діагностики інженерних об’єктів довготривалого використання, зокрема підземних нафтогазопроводів, залізничних рейок, підводних і підземних кабелів, різноманітних систем зв’язку і захисту інформації в підземному, наземному і космічному середовищах. Вперше розглянуто питання стосовно теорії енергетичного і шумового узгодження і спряження індукційного сенсора з навантаженням, системно проаналізовані всі основні параметри і характеристики індукційного сенсора, запропонований ряд важливих для розрахунку і аналізу параметрів індукційних сенсорів. Особлива увага приділена аналізу особливостей роботи індукційних сенсорів в магнітних полях з неоднорідною структурою, в імпульсних магнітних полях при реалізації різних типів амплітудно-частотних характеристик сенсора. Для наукових співробітників і інженерів, які займаються розробкою методів і засобів діагностики з використанням індукційних сенсорів, а також аспірантів і студентів з електротехнічних і радіотехнічних спеціальностей. Fundamentals of theory of induction sensors design for problems of diagnostics of objects, systems and media in the general meaning of this term are presented. The induction sensors for the diagnostics of long-term engineering objects, such as underground oil and gas pipelines, railways, underwater and underground cables, various communication systems and information security in underground, terrestrial and space environments are considered and analyzed. For the first time, the questions of the theory of energy and noise matching and conjugation of the induction sensor with the load are systematically considered, all the basic parameters and characteristics of the induction sensor are analyzed, a number of parameters that are important for the calculation and analysis of the induction sensors are proposed. Particular attention is paid to the analysis of the characteristics of the induction sensors operation in magnetic fields with a non-homogeneous structure, in pulsed magnetic fields in the implementation of various types of amplitude-frequency characteristics of the sensor. The monograph is intended for investigators and engineers who are engaged in the development of methods and diagnostic tools using induction sensors, as well as postgraduates and students of electrical and radio engineering specialties.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач